MENU

Administration

Committee

 

 

 

Academic Committee


Chair: ZHANG Daqing

Vice Chair: ZHOU Cheng,WANG Yue

Members (Alphabetical order): CONG Yali, GAO Song, GUO Liping, LIU Dachuan, REN Dingcheng, SUN Qiudan,WU Rengang, ZHEN Cheng.

 

 

Degree Sub-Committee


Chair: ZHOU Cheng

Vice Chair: WANG Yue

Members (Alphabetical order): CONG Yali, GUO Liping, WANG Yue, WU Rengang,  ZHEN Cheng.

 

 

Education Committee


Chair: GUO Liping

Vice Chair: HAN Yinghong

Members (Alphabetical order): AN Jingbing, GUAN Runyuan, LI Bingkui, LI Hui, QI Huiying, QIAO Yuling, YIN Xiuyun, ZHEN Cheng, ZHOU Tong.

Secretary:XIE Hong